Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs

Статут библиотеке


Подаци о броју заспослених и радно ангажованих БМБ


Правилник о Јавним набавкама 2021.


План и програм рада БМБ 2021


Правилник о организацији и систематизацији послова


Правилник о превенцији и заштити од злостављања на раду


Правилник о правилима понашања и дисциплини запослених


Правилник о канцеларијском и архивском пословању


Правилник о заштити података о личности


Правилник о коришћењу репрезентације


Правилник о стимулацији запослених


Правила о управљању службеним возилом


Правилник о коришћењу службених мобилиних телефона у БМБ


Правилник о организацији буџетског рачуноводства и о рачуноводственим политикама


Пословник о раду Управног одбора


Правилник о условима начину коришћења и заштите библиотечко информационе грађе и извора и пружању информационих услуга у БМБ