Библиотека наставила рад са корисницима од уторка, 12. маја.

Детаљније на ОВОЈ СТРАНИЦИ.

Календар догађаја

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије
бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
набавка добара – набавка библиотечке грађе
ЈН 1/2019

 


1. Назив наручиоца: Библиотека Милутин Бојић
    Врста наручиоца: Установа културе

2. Адреса наручиоца: Илије Гарашанина 5, 11000 Београд, Србија

3. Интернет страница наручиоца: https://milutinbojic.org.rs

4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

5. Врста предмета: набавка добара – набавка библиотечке грађе
Назив и ознака из општег речника набавке:
22113000-књиге за библиотеке

6. Јавна набавка је обликована у 21 партију.
Партија 1: Белетристика и стручна књига
Партија 2: Преведена књижевност
Партија 3: Ангажована књижевност
Партија 4: Друштвене науке
Партија 5: Светски бестселери
Партија 6: Романи и есеји
Партија 7: Класици
Партија 8: Домаћа и преведена књижевност
Партија 9: Популарна књижевност
Партија 10: Књижевност и историја
Партија 11: Књижевност и уметност
Партија 12: Теорија, култура, уметност
Партија 13: Лепа књижевност
Партија 14: Савремена књижевност
Партија 15: Популарне књиге за децу
Партија 16: Светска и домаћа белетристика
Партија 17: Изабрана дела
Партија 18: Књиге за децу и одрасле
Партија 19: Друштво и образовање
Партија 20: Романи
Партија 21: Домаћи и страни писци

7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена


8. Начин преузимања конкурсне документације:
- Конкурсна документација се може добити на адреси :Библиотека Милутин Бојић, Илије Гарашанина 5, Београд, Србија
- Конкурсна документација се може преузети на овој интернет страници : документација је дотупна на крају странице
- Конкурсна документација се може преузети на интернет страници : www. portal.ujn.gov.rs/
- Конкурсна документација се може преузети на интернет страници : www. nabavke.beograd.gov.rs/
- Конкурсна документација може бити достављена телефаксом или електронском поштом, а захтев за преузимање конкурсне документацијеје могуће доставити и на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., закључно са истеком рока за подношење понуда.

9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком- „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 1/2019 набавка добара – набавка библиотечке грађе НЕ ОТВАРАТИ“ (са обавезно назначеном партијом за коју се конкурише ). Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуђач може да поднесе понуду за једну партију или више партија, али уколико подноси понуду за више партија , за сваку партију мора да конкурише ПОСЕБНО. Једна понуда важи за само једну партију, која мора бити јасно назначена на коверти или кутији приликом слања. Понуђач је дужан да и у понуди наведе на коју се партију односи понуда. Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико Понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа.


Понуде се достављају на адресу: Библиотека Милутин Бојић , Илије Гарашанина 5,
11000 Београд, Србија сваког радног дана од 08:30 до 15:00 часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 05.11.2018.године и то до 12:00 часова

10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 30.09.2019.године у 12.30 часова, у просторијама Библиотеке Милутин Бојић, Илије Гарашанина 5, Београд, Србија, уз присуство овлашћених представника понуђача.

11. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код Понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица Понуђача.

12. Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 дана од дана јавног отварања понуда;

13. Лице за контакт: матична библиотека – општа служба, е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА   

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ